Shri Saraswati Mantra


Shri Saraswati Mantra

October 31, 2018

Shri Saraswati Mantra

Shri Saraswati Mantra
Shri Saraswati Mantra


ॐ अर्हं मुख कमल वासिनी 
पापात्म क्षयम्कारी 
वद वद वाग्वादिनी 
सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा॥

----------------------------------------

Om Arham Mukha Kamala Vasini 
Papatma Kshayamkari 
Vad Vad Vagvadini 
Saraswati Aim Hreem Namah Svaha॥