Shri Saraswati Puranokta Mantra


Shri Saraswati Puranokta Mantra

October 31, 2018

Shri Saraswati Puranokta Mantra

Shri Saraswati Puranokta Mantra
Shri Saraswati Puranokta Mantra


या देवी सर्वभूतेषु 
विद्यारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै 
नमस्तस्यै नमो नमः॥

-----------------------------------

Ya Devi Sarvabhuteshu 
Vidyarupena Samsthita। 
Namastasyai Namastasyai 
Namastasyai Namo Namah॥